Ådals-lidens församling (Församling) [sv]

Ådals-lidens församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]


URI
http://kulturnav.org/9396af2a-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ådals-lidens församling
Swedish

Place type
Swedish

Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1971 ongoing

--Earliest time
1971
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1971 ongoing

--Earliest time
1971
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1720 1867

--Earliest time
1720
--Latest time
1867
-Timespan
1868 1917

--Earliest time
1868
--Latest time
1917
-Was part of at time
-Timespan
1918 1970

--Earliest time
1918
--Latest time
1970
-Was part of at time
-Timespan
1863 1970

--Earliest time
1863
--Latest time
1970
Alternative id
Riksarkivet NAD: Ref: SE/228308000

-Id
SE/228308000
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit: 10761074

-Id
10761074
-System
Riksarkivet NAD: G_unit