GeoNames Feature Codes

GeoNames stedskode (norwegian bokmål), GeoNames platskoder (swedish)

Description

Datasetet innehåller objektkoder (feature codes) för objekt i GeoNames hämtade från GeoNames Ontology. Data är läst från textfiler och kopplingen mellan klass och kod är tillagd i KulturNav för ökad läsbarhet. [sv]

27.04.2018 21:36:45
Beta
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/1b2ecba9-ab27-44a6-aa22-7de510e4dd4f
Download
Login/register to download the dataset content
Name
GeoNames Feature Codes
English

GeoNames stedskode
Norwegian bokmål

GeoNames platskoder
Swedish

Description
Datasetet innehåller objektkoder (feature codes) för objekt i GeoNames hämtade från GeoNames Ontology. Data är läst från textfiler och kopplingen mellan klass och kod är tillagd i KulturNav för ökad läsbarhet.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

French

German

Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish